Katsu

Chicken Katsu Original (Rice)

Chicken Katsu Original, Salad

Chicken Katsu Original (French fries)

Chicken Katsu Original, Salad

Chicken Katsu Teriyaki (French Fries)

Chicken Katsu Original with Teriyaki Sauce, Salad

Chicken Katsu Sambal Matah Bali (Rice)

Chicken Katsu Orginal, Sambal Matah, Salad

Chicken Katsu Sambal Matah Bali (French Fries)

Chicken Katsu Original, Sambal Matah, Salad

Chicken Katsu Blackpepper (Rice)

Katsu with Blackpepper Sauce, Salad

Chicken Katsu Teriyaki (Rice)

Chicken Katsu Original with Teriyaki Sauce, Salad